วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

รายนามแพทย์ศัลยกรรม รพ.ปัตตานี

ศัลยแพทย์

ศัลยกรรมทั่วไป

     นพ.รุซตา สาและ

    - นายแพทย์เชี่ยวชาญ
    - หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
    - การศึกษา
            - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            - วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป  รพ.ตำรวจ
     


         นพ.พิศัณย์ ไชยาสุ

       - นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
       - การศึกษา
               - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต                    
               - วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


        นพ.โชติ วงศ์โขนง

         

                             - นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
                             - การศึกษา
                                  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                 วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป กรมการแพทย์(รพ.ราชวิถี)
          

        พญ. ฝน แพกุล
           -นายแพทย์ชำนาญการ
           - การศึกษา
                         แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                         วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


        นพ.ปกป้อง อมรพิศาลมิตร
        -นายแพทย์ชำนาญการ
               - การศึกษา
                แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
                       วุฒิบัตร ศัลยศาสตรทั่วไป กรมการแพทย์(รพ.ราชวิถี)
            พญ.อลิสรา หวังภัทราวานิช 

         -นายแพทย์ชำนาญการ
                 - การศึกษา
                     แพทยศาสตรบัณฑิต สงขลานครินทร์
                          วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาว


           นพ.อับดุลรอยะ หะยีสแลแม   -นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
   - การศึกษา
           - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           - วุฒิบัตร ศัลยศาสตรยูโรวิทยา กรมการแพทย์(รพ.ราชวิถี)            นพ. อามีน แสมา


                        - นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
                        - การศึกษา
                              - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                              - วุฒิบัตร ศัลยศาสตรยูโรวิทยา
                                 มหาวิทยาลัยมหิดล(รพ.รามาธิบดี)ศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง


      นพ. วัชรินทร์  ล่องพาณิชย์       - นายแพทย์เชี่ยวชาญ
       - การศึกษา
               - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราช)
               - วุฒิบัตร ศัลยศาตรพลาสติกและตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล(รพ.ศิริราช)

  ศัลยกรรมประสาทและสมอง

         นพ.กิตติพงษ์ ทองนวล


 ศัลยกรรมเด็ก 

         นพ.ปริญญ์      เหรียญมโนรมย์

      -นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
      - การศึกษา
             แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
             วุฒิบัตรศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล(รพ.ศิริราช)

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตำราน่าสนใจ(สำหรับ พยาบาล แพทย์)

common urologic problem

http://tuanet.org/wp-content/uploads/Common-Urologic-Problems.pdf

ตำรามะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Prostate-Cancer.pdf

guideline for prostate cancer
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guileline-CAP-TUA.pdf

คู่มือผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guidebook-Prostate-cancer.pdf

หนังสือ ยูโรเด็กน่ารู้
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Interesting_Pediatric_Urology.pdf

บทความน่าสนใจ(สำหรับประชาชน)

นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และการสลายนิ่ว
มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคใกล้ตัวของเพศชาย
โรคต่อมลูกหมากโต
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ปัสสาวะเล็ดราด
ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด
ปัสสาวะรดที่นอน.....รักษาได้