วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

รายนามแพทย์ศัลยกรรม รพ.ปัตตานี

กลุ่มงานศัลยกรรม

ศัลยกรรมทั่วไป

     นพ.รุซตา สาและ                         นพ.พิศัณย์ ไชยาสุ
    

           
      


 นพ.โชติ วงศ์โขนง                     พญ. ฝน แพกุล(ลาศึกษาต่อ)


   

     
     
                                         นพ.ปกป้อง อมรพิศาลมิตร

       
    นพ.พจน์ชระ แซ่ฉั่ว                    นพ.มูฮำหมัดซอบีร์ กริยา
          
                     


        
              
            
     
          
          

   ศัลยกรรมทางเดินปัสสาว


           นพ.อับดุลรอยะ หะยีสแลแม 
       


                              นพ. อามีน แสมา
         


                        
                              -

ศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง


      นพ. วัชรินทร์  ล่องพาณิชย์    
                                                                             พญ.ชวนิตา แพร่ศรีสกุล

  ศัลยกรรมประสาทและสมอง

         นพ.กิตติพงษ์ ทองนวล


 ศัลยกรรมเด็ก 

         นพ.ปริญญ์      เหรียญมโนรมย์

   
           

                                                         พญ.ฟูรีดา สาหลำ