วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

กลุ่มงานศัลยกรรม
Department of Surgery


พันธกิจ(Mission)

        ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมช่องปาก ที่ผ่าตัดและไม่ผ่าตัดอย่างรวดเร็วมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  มีความพึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้  โดยทีมงานที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขอบเขตุบริการ(scope of service)

  1. ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป
  2.  มีการดูแลแบบตติยภูมิ รับ่ส่งต่อจากรพ.ชุมชน  กรณีเกินขีดความสามารถ จะส่งต่อไปที่รพศ.ยะลา หรือรพ.สงขลานครินทร์
  3. มีระบบให้คำปรึกษาเฉพาะทางสำหรับโรคทางศัลยกรรมทุกระบบ(ยกเว้นศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก)ทั้งในและนอกเวลาราชการอัตรากำลัง

      แพทย์   11 คน
           - ศัลยกรรมทั่วไป  6 คน
                - ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  2 คน
                - ศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง  1 คน
                - ศัลยกรรมประสาทและสมอง 1 คน
                - ศัลยกรรมเด็ก    1 คน
      พยาบาลประจำตึกผู้ป่วย 
           -พยาบาลวิชาชีพ      51 คน
                - พยาบาลเทคนิค         3  คน
                - ผู้ช่วยเหลือคนไข้      12 คน
      จำนวนเตียง
                - ward ศัลยกรรมชาย( ชั้น 3 ตึกศัลยรัศมิ์)   จำนวน  30 เตียง
                - ward ศัลยกรรมหญิง                                     จำนวน 30 เตียง
                - ward ศัลยกรรมอุบัติเหตู                               จำนวน 30 เตียง
                - ward ICU                                                        จำนวน  8  เตียง
      หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
               - รพ.ปัตตานี 073-335134-8, 073-331859-63
               - หมายเลขติดต่อภายใน
                     - ศัลยกรรมชาย             4017, 4018
                     - ศัลยกรรมหญิง            4009, 4010
                     - ศัลยกรรมอุบัติเหตุ      4007, 4008     
                     - ไอซียู ศัลยกรรม         7101, 7102
                     - OPD ศัลยกรรม            4011, 4012
                     - ห้องผ่าตัดเล็ก              8110
                     - ห้องผ่าตัดใหญ่            7301,7301, 073331728
                     - ห้องสลายนิ่ว                3103 
         

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

รายนามแพทย์ศัลยกรรม รพ.ปัตตานี

กลุ่มงานศัลยกรรม

ศัลยกรรมทั่วไป

     นพ.รุซตา สาและ                         
       นพ.พิศัณย์ ไชยาสุ
          นพ.โชติ วงศ์โขนง                     
       พญ. ฝน แพกุล
       นพ.พจน์ชระ แซ่ฉั่ว                    
       นพ.มูฮำหมัดซอบีร์ กริยา
          
  ศัลยกรรมทางเดินปัสสาว
       นพ. อามีน แสมา
        
ศัลยกรรมพลาสติกและตกแต่ง
       นพ. วัชรินทร์  ล่องพาณิชย์
       พญ.ชวนิตา แพร่ศรีสกุล
 ศัลยกรรมประสาทและสมอง

         นพ.กิตติพงษ์ ทองนวล
          พญ.พรธิดา ชูทิพย์
ศัลยกรรมเด็ก 
      นพ.ปริญญ์      เหรียญมโน

      พญ.ฟูรีดา สาหลำ
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตำราน่าสนใจ(สำหรับ พยาบาล แพทย์)

common urologic problem

http://tuanet.org/wp-content/uploads/Common-Urologic-Problems.pdf

ตำรามะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Prostate-Cancer.pdf

guideline for prostate cancer
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guileline-CAP-TUA.pdf

คู่มือผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Guidebook-Prostate-cancer.pdf

หนังสือ ยูโรเด็กน่ารู้
http://tuanet.org/wp-content/uploads/Interesting_Pediatric_Urology.pdf

บทความน่าสนใจ(สำหรับประชาชน)

นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และการสลายนิ่ว
มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคใกล้ตัวของเพศชาย
โรคต่อมลูกหมากโต
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ปัสสาวะเล็ดราด
ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด
ปัสสาวะรดที่นอน.....รักษาได้